About Us

The board of the directors consists of nine members elected from the general members. From the board the executive committee consists of president, vice president, secretary and treasurer are elected. The current board members are: Bo Song, Pengchu Zhang, Lan Qiang, Jim Liu, Edward Hong, Hong Yang, Mei Chen, Qian-Yun Zhang, and Will Yin.

The past presidents and board members are listed in the table.

Year President Board Members
4/1991-3/1992 Er-Ping Chen 陳爾平
4/1992-3/1993 Er-Ping Chen 陳爾平
4/1993-3/1994 Yu-Ling Liang 梁玉麟
5/1994-5/1995 Ming Liang Wang 王明亮
6/1995-12/1996 Yung Sung Cheng 鄭永松
1/1997-12/1997 Tze Yao Chu 朱則堯
1/1998-1/1999 Eliot Huei Fang 方輝
1/1999-2/2000 Chu Jong 鍾駒
2/2000-2/2001 Chu Jong 鍾駒
2/2001-1/2002 Tang-Tat Ng 吳騰達
1/2002-2/2003 Chui Fang Cheng 陳翠芳
3/2003-4/2004 Lee Shyr 石立鎮
5/2004-5/2005 Frank Huang 黃宣輔
5/2005-5/2006 Frank Huang 黃宣輔
5/2006-5/2007 Wei Pan 潘巍
5/2007-4/2008 George Wang
4/2008-5/2009 I-Ming Chen 陳亦明
5/2009-5/2010 Ken Chen 陳樹昂
6/2010-4/2011 Leo Jaw 趙景星
4/2011-5/2012 Lin Ye 葉霖
5/2012-2/2013 Lin Ye 葉霖
2/2013-2/2014 Beiling Liu 劉北玲
2014 Amy Sun 孫佳蒂 I-Ming Chen, Tiequan Chen, Mei-Ing Cheng, Liyen Chia, Bing-Shan Fazio, Wennie Shu, Amy Cha-Tien Sun, Jin Wu, and Wei Zhou
2015 Mei-Ing Cheng Tiequan Chen, Mei-Ing Cheng, Liyen Chia, Bing-Shan Fazio, Bill Kwan, Wennie Shu, Amy Cha-Tien Sun, Jin Wu, and Wei Zhou
2016 Bing-Shan Fazio Tiequan Chen, Liyen Chia, Bing-Shan Fazio, Bill Kwan, Sean Luan, Yifeng Wang, Jin Wu, Wei Zhou, and George Zuo
2017 Yifeng Wang Jim Feng, Chun Fu, Bill Kwan, Sean Luan, Yifeng Wang, Jin Wu, Ye Yang, Wei Zhou, and George Zuo
2018 Jim Feng Mei Cheng, Jim Feng, Chun Fu, Jim Liu, Sean Luan, Yifeng Wang, Ye Yang, Qian-Yun Zhang, and George Zuo
2019 Qian-Yun Zhang Mei Cheng, Jim Feng, Chun Fu, Jim Liu, Lan Qiang, Bo Song, Ye Yang, Will Yin, and Qian-Yun Zhang
2020 Bo Song Bo Song, Pengchu Zhang, Lan Qiang, Edward Hong, Hong Yang, Jim Liu, Mei Chen, Qian-Yun Zhang, Will Yin
2021 PengChu Zhang Edward Hong, Lijing Bu, Hong Yang, Will Yin, Lan Qiang, Huining Kang