Board Members

The board of the directors consists of nine members elected from the general members. Here are the current board members for 2024.

Chi Yang,
President
John (XiaoZhong) Yu,
Vice President
JianJing Wang,
Secretory
QiYun Lin,
Treasure
Joann Lin, Website Manager
Jim (ChangJian) Feng
YungSung Cheng
Junko Mondragon
Michelle (XiaoMin) Xie